Previous Frame Next Frame
 • LETregulering integrerer reglerne for finansiel virksomhed

  altsammen i et sammenhængende system.

  Læs mere

 • LETregulering integrerer reglerne for finansiel virksomhed

  altsammen i et sammenhængende system.

  Læs mere

 • LETregulering integrerer reglerne for finansiel virksomhed

  altsammen i et sammenhængende system.

  Læs mere

REGLERNE OM FINANSIEL VIRKSOMHED

Lov om finansiel virksomhed · Bekendtgørelser · Vejledninger · Forordninger · Tilsynsretningslinjer · Direktiver · Ikkefinansielle regler

VÆRKTØJER

Sektoropdeling · Definitioner · Emneregister · Forkortelser · Links · Opdateringsoversigter · Sammenligning af tekster

LEDELSE OG COMPLIANCE

Direkte orientering · Dokumentation af complianceoversigt · Complianceorientering

KONTINUERLIG UDVIKLING

LETregulering er hele tiden i udvikling, og kommer med nye funktionaliteter og udvidelser på månedlig basis

En pakke til jeres behov

Alle pakker inkluderer en 30 dages prøveperiode.

Basispakken

Kontakt os

 • Gratis support
 • Love
 • Bekendtgørelser
 • Vejledninger
 • Forordninger
 • Gå til tilknyttede regler

Udvidet

Kontakt os

 • Gratis support
 • Love
 • Bekendtgørelser
 • Vejledninger
 • Forordninger
 • Gå til tilknyttede regler
 • Direktiver
 • EU-Retningslinjer
 • Andre love og bekendtgørelser
 • Opdateringer
 • Overskrifter til alle bestemmelser
 • Høringer
 • Mail ved opdatering
 • Complianceforpligtelser

LETregulering prøveperiode

Prøv gratis i 30 dage

Generel informationOm produktet

LETregulering indeholder de 623 love, bekendtgørelser, forordninger m.m., som (pr. 18. august 2016) gælder for finansielle virksomheder, og samler disse i ét sammenhængende system. Hertil kommer 64 love og bekendtgørelser, der henvises til i ”tilsynslovgivningen”.

LETregulering udnytter de indre sammenhænge i ”tilsynsreglerne”, så tværgående søgninger og målrettede søgninger bliver lettere, både for specialister og ikke-specialister og gør det muligt at vælge de love, bekendtgørelser m.m., som de enkelte brugere har behov for.

LETregulering indeholder følgende hovedelementer:

 • Regelsamling
 • Søgeredskaber
 • Visning af regelsæt på sektorniveau
 • Tværgående emner
 • Politikker
 • Risici og risikostyring
 • Compliance

LETregulering indeholder en række søgeredskaber, som gør det muligt at finde bestemmer og emner på forskellige måder og at kombinere og målrette søgninger. Der er mulighed for at søge på mere end 1500 emner. Det er også muligt at søge på grundlag af ord og begreber, som anvendes i den finansielle lovgivning og at gå direkte til de regelsæt, hvor søgeordet er defineret, samt at søge i overskrifter til kapitler og indhold i enkelte stk.er. Søgninger kan målrettes, så der alene søges i en sektor eller en delsektor, f.eks. til forsikringsselskaber eller skadesforsikringsselskaber. Det er også muligt at søge på overskrifter og indhold i de enkelte bestemmelser i en lov eller bekendtgørelse. I tilknytning til søgningerne er der mulighed for at få oversigter over de nyeste love og bekendtgørelser samt at sammenligne gældende og nye tekster. Der er tillige en oversigt med mest benyttede forkortelser i den finansielle sektor.

LETregulering tilbyder en række modul om compliance og ledelsesforhold. Ved udstedelse af nye bekendtgørelser angives, om den indeholder complianceforpligtelser. LETregulering indeholder oversigter over bestemmelser med krav om retningslinjer, forretningsgange, processer og procedurer samt at få vist alle krav til interne regler på de enkelte politik-/emneområder. LETregulering tilbyder også løsninger, der integrerer krav i de finansielle regelsæt med et selskabs interne regler og dokumenterer opdateringer af disse. Det er muligt at få særskilt besked, hvis en bekendtgørelse indeholder krav om interne regler på bestemte områder. Et særskilt modul indeholder oversigt over om bestyrelsens opgaver og arbejde.

LETregulering tilbydes som lovsamling (teksterne til love, bekendtgørelser, vejledninger, forordninger, direktiver, EU-retningslinjer m.m.), lovsamling med søgemuligheder samt med tilknyttede værktøjer til lovsamlingen. Kontakt os, og få et introduktionstilbud.

Regelsamling

LETregulering indeholder gældende love, bekendtgørelser, vejledninger, forordninger, EU-retningslinjer og direktiver m.m. Det vises, hvis der er udstedt en bekendtgørelse eller vejledning i medfør af en bestemmelse. I hver bekendtgørelse angives, hvis der er udstedt en vejledning i tilknytning til bekendtgørelsen.

Det er muligt at navigere mellem reglerne og f.eks. se teksten til referencer, ”jfr.” m.fl., uanset om det er et dansk eller et EU-regelsæt. I love angives, hvilke bekendtgørelser og vejledninger der er udstedt i medfør af de enkelte paragraffer. I bekendtgørelser angives, hvis der er udsendt en vejledning. Ved ændringer i en bestemmelse er der mulighed for at se den nye tekst.

Tjenesten indeholder en oversigt over de regler, der er udstedt de seneste 6 måneder. En særlig oversigt viser, hvilke regler der endnu ikke er trådt i kraft, samt hvornår disse træder i kraft.

Det er også muligt at se høringer om nye regelsæt eller ændringer i bestående regelsæt.


Søgeredskaber

LETregulering indeholder forskellige søgemuligheder:

 • Overskrifter og indhold i love, bekendtgørelser m.m.
 • Fuldtekstsøgning
 • Definitioner
 • Mere end 1800 emneord
 • 70 emnegrupperinger
 • Oversigt over nyeste regler

Sektorer

LETregulering indeholder oversigter over de regelsæt, der gælder for kreditinstitutter og forsikringsselskaber samt for omsætningen af værdipapirer. For hver branche vises love, bekendtgørelser, vejledninger, forordninger, direktiver og EU-tilsynsretningslinjer. Det er også muligt at se reglerne for dele af en sektor, f.eks. for skadesforsikringsselskaber, betalingsformidling og forvaltere af alternative investeringsfonde.


Tværgående emner

Regler, der gælder for hele den finansielle sektor eller for flere delsektorer, f.eks. kundeforhold og hvidvask, vises som særskilte oversigter.

De regler, der gælder for registrering i Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, vises under tværgående emner.

Andre tværgående emner er krav til selskabers organisation og drift samt bestyrelsens kompetencer og opgaver.


Politikker

Politikker og overordnede krav til forretningsmodel og bestyrelse er samlet og grupperet. Hvor en politik indeholder ”delpolitikker”, vises disse i sammenhæng. Det er også muligt at søge på de enkelte delpolitikker.

Risici og risikostyring

LETregulering indeholder en oversigt over risikoområder samt mulighed for at se de regler, der er knyttet til de pågældende risici.

Strukturen i tjenesten tager udgangspunkt i risici, emner og temaer på tværs af den juridiske struktur i regelsættene. Visninger omfatter altid både danske regelsæt og EU-forordninger. Udgangspunktet for visningen er ledelsesbekendtgørelserne samt de overordnede bekendtgørelser og forordninger. I tilknytning til disse vises de tilknyttede gennemførelsesforordninger (de mere detaljerede regler).


Compliance

LETregulering indeholder oversigter over:

 • Retningslinjer
 • Forretningsgange
 • Andre processer og procedurer

For hvert politik- og risikoområde er det muligt at se de tilknyttede politikker og risici. Tilsvarende er det muligt at se processer og procedurer, som er knyttet til retningslinjer og forretningsgange.

Det angives, hvis en lov, bekendtgørelse eller forordning indeholder en eller flere complianceforpligtelser. Et særligt værktøj gør det muligt at overvåge og dokumentere gennemførelsen af disse forpligtelser.


Om osLETregulering ApS har som vision, at ”det skal være let at finde reglerne”. LETregulering er stiftet og ejet af Leif Thomassen, der har arbejdet med lovgivningen inden for alle dele af den finansielle sektor, herunder både i Erhvervs- og Vækstministeriets departement, på den danske EU-Repræsentation i Bryssel samt som EU-koordinator i Finanstilsynet. Leif har deltaget i forhandlingerne af mange direktiver og forordninger. Han har været medlem af Kommissionens rådgivende udvalg om bank-, forsikrings- og værdipapirforhold samt som kontaktperson til brancheorganisationer og Folketinget i forbindelse med forslag om nye EU-regler. Leif har undervist i mange år i erhvervsjuridiske emner og i EU-ret på CBS.

Kontakt os i dag

Vi er klar til at hjælpe jer. Ring eller skriv til os